informatie over visa R B1/B2

Hallo! Welkom bij click2visas.com richtlijnen en gebruiksvoorwaarden. Lees dit zorgvuldig voordat u onze website en diensten gebruikt.

ACCEPTANCE fulfil Holding Pvt limited (“fulfil”) handhaaft click2visas.com (“Site”). Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Site (“Gebruiksvoorwaarden”). Door de Site te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en de click2visas.com Privacybeleid, restitutie – en annuleringsbeleid en om deze gebruiksvoorwaarden en alle van toepassing zijnde wet-en regelgeving met betrekking tot het gebruik van de Site te volgen. Fulfil behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, met onmiddellijke ingang bij het plaatsen op de Site. Controleer deze pagina van de Site regelmatig. We zullen onderaan de Gebruiksvoorwaarden vermelden wanneer er updates van de gebruiksvoorwaarden zijn. Als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt, kan FULFILL uw gebruik van de Site beëindigen, u uitsluiten van toekomstig gebruik van de Site en/of passende juridische stappen tegen u ondernemen.

beperkte licentie u krijgt een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie om de Site te gebruiken en te openen in overeenstemming met de vereisten en beperkingen van deze Gebruiksvoorwaarden. FULFILL kan elk aspect van de Site op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten. Fulfil kan ook, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, beperkingen opleggen aan bepaalde functies en diensten of uw toegang tot de gehele Site of delen daarvan beperken. U hebt geen rechten op de propriëtaire software en gerelateerde documentatie, indien van toepassing, die aan u wordt verstrekt om toegang te krijgen tot de Site. Behalve zoals bepaald in de gebruiksvoorwaarden, hebt u geen recht om direct of indirect, eigenaar, gebruik, uitlening, verkoop, verhuur, lease, licentie, sublicentie, toewijzing, kopiëren, vertalen, wijzigen, aanpassen, verbeteren of nieuwe of afgeleide werken van, of weergeven, distribueren, Uitvoeren, of op enigerlei wijze exploiteren van de Site, of enige van de inhoud (inclusief software) geheel of gedeeltelijk.

SITE OPERATION Verenigde Arabische Emiraten is ons land van vestiging. FULFILL controls deze Site van de U. A. E. FULFILL geeft geen verklaring dat deze Site geschikt is voor gebruik op andere locaties. Als u deze Site vanaf andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving. U mag geen materialen van deze Site gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren in strijd met toepasselijke wetten of voorschriften, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, U. A. E export wetten en voorschriften.

toepasselijk recht de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten zijn van toepassing op het gebruik van de Site en de Gebruiksvoorwaarden, ongeacht conflicten tussen wetshandhavingsinstanties. Alle geschillen die daarmee verband houden, worden slechts behandeld door een bevoegde rechtbank van de Verenigde Arabische Emiraten.

multi-CURRENCY geprijsde transactie de weergegeven prijs en valuta geselecteerd door u, zal dezelfde prijs en valuta in rekening gebracht op de kaart en afgedrukt op de transactie ontvangst.

betalingen betalingen voldoen accepteert betaling met MasterCard debet-en creditcards in de valuta van de woonplaats (waar de transactie wordt gedaan) en in het bijzonder AED (in de VAE) KWD (in Koeweit) SAR (Saoedi-Arabië) BHD (in Bahrein) OMR (in Oman) en USD voor haar producten en diensten. Alle online aankopen worden ook beheerst door de Algemene voorwaarden van de respectieve merchant Service providers. Raadpleeg de gebruikersovereenkomst en het Privacybeleid van de respectieve merchant service provider voordat u een transactie invoert. Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen alle andere schriftelijke en mondelinge mededelingen of overeenkomsten met betrekking tot de onderwerpen die in deze gebruiksvoorwaarden worden besproken. Een verklaring van afstand of wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden is alleen van kracht indien schriftelijk ondertekend door een bevoegde functionaris van FULFILL.

u gaat ermee akkoord dat uw bankpas of creditcard direct na de online verificatie wordt gefactureerd. U stemt ermee in om alle betalingen te betalen voor producten of diensten die worden aangeboden door FULFILL of door een andere Affiliate of externe serviceprovider via FULFILL. U betaalt alle toepasselijke belastingen en kosten met betrekking tot de aankoop van producten of diensten. Eisen en vergoedingen met betrekking tot de verwerking van diensten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

bevestiging voldoen zal een e-mail bevestiging van alle aankopen gedaan op de Site via een geautomatiseerd systeem. De bevestiging van de betaling zal direct of op dezelfde dag door de gebruiker worden ontvangen, hoewel deze afhankelijk is van de gebruikte e-mail-id ‘ s en vertragingen kunnen worden veroorzaakt door de mail service providers. In het geval dat er een probleem in de ontvangstbevestiging, gebruiker kan e-mailen naar [email protected]

wijziging, annulering, levering U gaat ermee akkoord zich te houden aan de Algemene voorwaarden die zijn opgelegd en aan u meegedeeld op het moment van uw aankoop, die het wijzigings -, Annuleringsbeleid en de levering zullen bepalen die van toepassing zijn op uw aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot sancties die van toepassing kunnen zijn. Wijziging, annulering en levering van producten of diensten verkocht op fulfil door Affiliates en externe dienstverleners worden beheerst door hun respectieve wijzigingen, annulering, Levering Beleid. Bij aankoop van producten of diensten FULFILL zal beschrijven naar zijn beste, de wijziging, retour of annulering, leveringsvoorwaarden en de gebruiker in kennis te stellen in de bevestigingsmail. Houd er rekening mee dat als een voor uw verzoek relevant wijzigings-of annuleringsbeleid niet is opgenomen in de voorwaarden die op het moment van uw aankoop zijn opgelegd, uw aankoop niet kan worden gewijzigd en niet kan worden gerestitueerd in het geval van een annulering. Controleer de details van uw product of dienst van keuze grondig voor dergelijke voorwaarden voorafgaand aan het maken van uw aankoop. Alle terugbetalingen, indien van toepassing, zullen worden gedaan op de oorspronkelijke wijze van betaling zal worden verwerkt binnen 10 tot 45 dagen, afhankelijk van de uitgevende bank van de debet/creditcard.

SERVICES fulfil beschrijft alle services die optimaal op de Site verschijnen en uit de informatie die beschikbaar is om te vervullen van Affiliates en derde deel service providers . Fulfil garandeert echter niet dat alle verklaringen, definities en beschrijvingen het meest actueel, concurrerend, accuraat en foutloos zijn. Veranderingen kunnen vaak optreden zonder voorafgaande waarschuwing en veranderingen kunnen onmiddellijk van kracht worden. In ieder geval, zal elke beschrijving van de dienst of enige informatie op onze site verouderd of onnauwkeurig worden, zult u FULFILL niet verantwoordelijk houden voor alle onnauwkeurigheden of fouten in de service beschrijvingen en andere informatie op de Site.

OFFICE FOREIGN ASSETS CONTROL (OFAC) gesanctioneerde landen handelen niet met of verlenen geen diensten aan personen en bedrijven die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van, of optreden voor of namens, OFAC-doellanden en personen, groepen en entiteiten, zoals terroristen en drugshandelaren die zijn aangewezen in het kader van de OFAC-programma ‘ s en die niet landspecifiek zijn.

verklaringen door u door de Site te bezoeken, verklaart, garandeert en verklaart u dat (A) u ten minste 18 jaar oud bent; (b) dat alle materialen van welke aard dan ook die door u worden ingediend om te voldoen via de Site of voor opname op de Site niet plagiaat, schenden of inbreuk maken op de rechten van derden, waaronder bedrijfsgeheimen, auteursrechten, handelsmerken, handelsmerken, privacy, patenten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. De klant die de Site gebruikt en die minderjarig /jonger is dan 18 jaar, zal zich niet registreren als gebruiker van de Site en zal geen transacties uitvoeren op of gebruik maken van de Site.

toegestaan gebruik U gaat ermee akkoord dat u alleen bevoegd bent om pagina ‘ s van deze Site te bezoeken, te bekijken en te bewaren voor uw eigen persoonlijk gebruik, dat u het materiaal op deze Site niet zult dupliceren, downloaden, publiceren, wijzigen of anderszins distribueren voor enig ander doel dan voor persoonlijk gebruik, tenzij anders uitdrukkelijk door FULFILL gemachtigd om dit te doen. U stemt er ook mee in om deep-link naar de site voor geen enkel doel, tenzij uitdrukkelijk door FULFILL daartoe is gemachtigd. De inhoud en software op deze Site is eigendom van FULFILL. De kaarthouder moet een kopie van transactiegegevens en Handelsbeleidsregels en-regels bewaren.

ACCOUNT als u de site van FULFILL gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw account vanaf alle apparaten, en u stemt ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. De Site is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, op welke wijze dan ook voor enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van, of in verband met, uw niet-naleving van deze sectie.

geen commercieel gebruik deze Site mag door u niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het verkopen van goederen of diensten van welke aard dan ook. U moet FULFILL ‘ s voorafgaande schriftelijke toestemming verkrijgen om commerciële aanbiedingen van welke aard dan ook op de Site te doen, hetzij door reclame, Verzoeken, links, of enige andere vorm van communicatie. FULFILL zal passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die deze bepaling schendt, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van de beledigende communicatie van de Site en het uitsluiten van dergelijke overtreders van het gebruik van de Site.

LINKS en Zoekresultaten de Site kan automatisch zoekresultaten produceren die verwijzen naar en / of linken naar sites van derden op het hele World Wide Web. FULFILL heeft geen controle over deze sites of de inhoud erin. Fulfil garandeert, verklaart of garandeert niet dat de inhoud op de sites accuraat, legaal en/of ongevaarlijk is. FULFILL onderschrijft de inhoud van een site van derden niet, noch geeft het enige verklaring of garantie over deze sites, inclusief dat ze geen virussen bevatten of anderszins invloed hebben op uw computer. Door de Site te gebruiken om te zoeken naar of te linken naar een andere site, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat u geen aanspraak kunt maken tegen FULFILL voor enige schade of verlies, wat dan ook, als gevolg van uw gebruik van de Site om zoekresultaten te verkrijgen of om te linken naar een andere site. Als u een probleem heeft met een link van de Site, kunt u ons op de hoogte [email protected]

COPYRIGHT POLICY FULFILL kan de privileges van elke gebruiker die deze Site gebruikt om onrechtmatig auteursrechtelijk beschermd materiaal te verzenden zonder een licentie, uitdrukkelijke toestemming, geldige verdediging of fair use vrijstelling om dit te doen beëindigen. Als u informatie verstrekt op deze Site, garandeert u dat de informatie geen inbreuk maakt op de auteursrechten of andere rechten van derden.

intellectueel eigendom de online materialen en inhoud zijn het intellectuele eigendom van FULFILL en zijn beschermd onder de toepasselijke wetgeving. De Site, de inhoud ervan, diensten blijven altijd eigendom van FULFILL, haar gelieerde ondernemingen of derden. Het online materiaal mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of herverdeeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FULFILL, tenzij uitdrukkelijk en specifiek toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Alle rechten, titels en belangen in en op de Online materialen zijn en blijven uitsluitend berusten bij FULFILL, haar gelieerde ondernemingen of derden. In geen geval zult u het recht hebben, direct of indirect, om de Online materialen of enige rechten daarop te bezitten, te gebruiken, te kopiëren, uit te lenen, te verkopen, te verhuren, te leasen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, te herdistribueren, toe te wijzen of anderszins over te dragen, tenzij uitdrukkelijk en specifiek vermeld in de Gebruiksvoorwaarden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden geeft u enig recht, titel of belang, behalve dat van een licentie met de uitdrukkelijke rechten en onderworpen aan alle beperkingen hierin. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent u het recht, direct of indirect, om de Online materialen te gebruiken om een product of dienst te creëren voor wederverkoop of om de Online materialen te gebruiken op een manier die concurreert met FULFILL.DISCLAIMER van garantie, beperking van schade FULFILL geeft geen garantie of verklaring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garantie van eigendom of niet-inbreuk of impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of andere schending van rechten met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, geldigheid, betrouwbaarheid of inhoud van deze pagina ‘ s en/of de SITE. FULFIL GEEFT OOK GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIG ADVIES, MENING, VERKLARING OF ANDERE INFORMATIE DIE WORDT INGEDIEND, WEERGEGEVEN OF GEÜPLOAD VIA DE SITE DOOR EEN GEBRUIKER. FULFILL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VOOR BEDRIJFSONDERBREKING DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HET BEDRIJF IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP ZOU IN DAT GEVAL WORDEN BEPERKT TOT DE GROOTST MOGELIJKE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Onze applicatie kan het BEST worden bekeken in GOOGLE CHROME 50.0 & hierboven. u begrijpt en gaat ermee akkoord dat naar eigen goeddunken van FULFILL, en zonder voorafgaande kennisgeving, FULFILL uw toegang tot de Site kan beëindigen, of een andere beschikbare remedie kan gebruiken en ongeautoriseerde gebruikersinformatie kan verwijderen, als FULFILL van mening is dat de informatie die u verstrekt deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden, of inbreuk maakt op de rechten van FULFILL, of een derde partij, of de wet schendt. U gaat ermee akkoord dat geldelijke schade mogelijk geen voldoende rechtsmiddel biedt om te voldoen aan schendingen van deze gebruiksvoorwaarden en u stemt in met een verbod of andere billijke vergoeding voor dergelijke schendingen. FULFILL kan gebruikersinformatie over u vrijgeven indien vereist door de wet of dagvaarding.u gaat ermee akkoord FULFILL, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en andere partners en werknemers te vrijwaren van enig verlies, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de Site, inclusief ook uw gebruik van de Site om een link naar een andere site aan te bieden of om inhoud of andere informatie naar de Site te uploaden, of uw schending van de Gebruiksvoorwaarden.

licentie die aan U wordt verleend de informatie die van u wordt verzameld of door u op deze Site wordt verstrekt, valt onder ons ‘Privacybeleid’. Als u via deze website persoonsgegevens aan ons verstrekt, stemt u ermee in dat wij dergelijke Persoonsgegevens onderhouden, registreren, bewaren, gebruiken en overdragen in overeenstemming met ons ‘Privacybeleid’, zult u FULFILL, zijn gelieerde ondernemingen of derden niet aansprakelijk houden voor het gebruik van dergelijke informatie met het oog op het leveren van diensten aan u of het promoten van gerelateerde diensten aan u.

reclame de Site kan advertenties en/of sponsoring bevatten. De adverteerders en / of sponsors die deze advertenties en sponsoring aanbieden zijn als enige verantwoordelijk voor het verzekeren dat de materialen die worden ingediend voor opname op de Site accuraat zijn en voldoen aan alle toepasselijke wetten. FULFILL is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van een adverteerder of sponsor.

scheidbaarheid indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen niettemin volledig van kracht blijven.

Mastercard promotie voorwaarden: kosten voor GCC / Afrika is US $ 15 (te betalen voor fulfil service fee) + werkelijke kosten (indien van toepassing) in rekening gebracht door visa issuing center/overheidsinstantie. Geldigheid voor GCC / Afrika 1st Sep 2018 t / m 31st Aug 2021.

kosten voor APAC is US $ 10 (te betalen voor fulfil service fee) + werkelijke kosten (indien van toepassing) in rekening gebracht door visa issuing center/overheidsinstantie. De totale transactie heeft een verwerkingskosten van 2,69% + AED 1. Geldigheid voor APAC 1 okt 2019 tot 30 Sep 2020.

Headers & sectietitels in deze Overeenkomst zijn voor het gemak en definiëren, beperken of uitbreiden geen enkele bepaling van deze overeenkomst.

You might also like

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.